Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: [Premium Pouch Finland Oy] (”Puff & Pouch”)

Y-tunnus: 3320714-7

Osoite: Huopalahdentie 24, 00350, Helsinki

Sähköposti: info@puffandpouch.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia verkkosivustolla www.puffandpouch.com vierailevien käyttäjien henkilötietoja:
Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakaspalautteen tiedot, suoramarkkinointikielto tai –suostumus, tiedot verkkosivuilla ajoittain järjestettyihin arvontoihin osallistumisesta.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä tarjoaa verkkosivullaan nikotiinipussien etämyyntiä.
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa (tilastointi, palvelun kehittäminen ja asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja uudelleen markkinointi, jolloin rekisterinpitäjä käsittelee kohdassa 4. olevia tietoja, jotka voivat olla yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön ja muodostaa siten henkilötietoja ja niiden muutostietoja.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Etunimi ja Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero, ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Asiakasviestintään ja yhteydenottoihin liittyvät tiedot sekä tiedot
  reklamaatioista ja asiakaspalautteista.
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsen tietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana suojaus.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Puff & Pouch ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle tahoille. Pois lukien toimivaltaiset viranomaiset, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen saantiin.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.
Henkilötietoja voidaan säilyttää maksimissaan 5 vuotta sen jälkeen kun asiakas on tehnyt tilauksen tai luovuttanut tietonsa uudelleen Puff & Pouchille.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle
 • Puff & Pouchille käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Puff & Pouch voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Puff & Pouch voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: info@puffandpouch.com

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 18.07.2023.