Integritetspolicy

 

 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Personuppgiftsansvarig: [Premium Pouch Finland Oy] (“Puff & Pouch”)

FO-nummer: 3320714-7

Adress: Huopalahdentie 24, 00350, Helsingfors

E-post: info@puffandpouch.com

 1. Registrerade användare

Den personuppgiftsansvarige behandlar följande personuppgifter för användare som besöker webbplatsen www.puffandpouch.com: Namn, e-postadress, telefonnummer, kundfeedback information, förbud eller samtycke för direktmarknadsföring, information om deltagande i lotterier som anordnas från tid till annan på hemsida.

 1. Grund och syfte med behandlingenav personuppgifter

Den personuppgiftsansvariges webbplats tillhandahåller distansförsäljning av nikotinpåsar. Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för sina egna ändamål (dataanalys, tjänsteutveckling och kundkommunikation, direktmarknadsföring och remarketing). I samband med detta behandlar den personuppgiftsansvarige de uppgifter som anges i avsnitt 4, vilka kan vara personligt identifierbara och därmed utgöra personuppgifter och deras ändringar.

 1. Personuppgifter som ska behandlas
 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Gatuadress
 • Postnummer och postkontor
 • Telefonnummer
 • Företagets namn
 • Information relaterad till kundkommunikation och kontakter, samt information om klagomål och kundfeedback.
 • Information relaterad till beställningen
 • Övrig information tillhandahållen av kunden
 • IP-adress

 

 1. Källor till personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige får information som ska registreras i registret från kunderna på olika sätt, inklusive www-formulärmeddelanden, e-post, telefon, sociala medier och andra situationer där kunden ger sina uppgifter.

 

 1. Skydd och datasäkerhet för personuppgifter

Digitalt behandlade personuppgifter skyddas och lagras i företagets system, som endast är tillgängligt för personer som behöver använda dessa uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter. Dessa personer har personliga inloggningsuppgifter och lösenord.

Personuppgifter skyddas från extern användning och andras användning övervakas. Medlemmar har personliga användarnamn och lösenordsskydd.

 1. Regelbundet utlämnande och överföringav personuppgifter

Information lämnas inte regelbundet till ut till tredje part. Information kan publiceras enligt överenskommelse med kunden.

Puff & Pouch förmedlar inte personuppgifter till tredje part. Vi kan dock ge tillgång till sådana register när det krävs av myndigheter i enlighet med lagstiftningen.

 

 1. Överföringar av personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Den Personuppgiftsansvarige kan även överföra uppgifter utanför EU/EES.

 

 1. Lagringsperiod för personuppgifter

Personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen av personuppgifter eller för att uppfylla den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter får lagras i högst 5 år efter det att kunden gjort en beställning eller lämnat över sina uppgifter på nytt till Puff & Pouch.

 

 1. Den registreradeanvändarensrättigheter

Den registrerade användaren har rätt att när som helst motsätta sig behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Den registrerade användaren kan ge samtycken och förbud relaterade till kanalspecifik direktmarknadsföring (till exempel förbjuda marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post).

Enligt dataskyddslagstiftningen har den registrerade användaren dessutom rätt att:

 • få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • få tillgång till sina egna uppgifter och kontrollera de personuppgifter om dem som behandlas av företaget
 • begärarättelse eller komplettering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter;
 • begära att deras personuppgifter tas bort
 •  
 • återkalla sitt samtycke och motsätta sig behandlingen avsina personuppgifter i den mån behandlingen av personuppgifter grundas på den registrerade användares samtycke
 • motsätta sigbehandlingen av sina personuppgifter på grund av sin personliga speciella situation, i den utsträckning som behandlingen av personuppgifter baseras på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse
 • erhållasina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra relevanta uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att den registrerade användaren personligen har lämnat relevanta personuppgifter till företaget
 • Puff & Pouchbehandlar de berörda personuppgifterna på grundval av den registrerades samtycke och behandlingen utförs automatiskt
 • begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter

 

Den registrerade ska lämna in en begäran om utövande av ovannämnda rättighet i enlighet med avsnittet Kontakt i denna integritetspolicy. Puff & Pouch kan be den registrade att specifiera begäran skriftligen och att verifiera den registrerandes identitet innan begäran behandlas. Puff & Pouch kan vägra att uppfylla begäran på de grunder som anges i tillämplig lagstiftning.

 1. Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

Varje registrerad person har rätt att lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där den registrerade är bosatt eller arbetar, om den registrerade personen anser att hens personuppgifter inte har behandlats i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

 1. Kontaktuppgifter

Begäran om att utöva den registrerade användarens rättigheter, alla frågor som rör denna integritetspolicy och alla andra kontakter ska skickas via e-post: info@puffandpouch.com

 

 1. Ändringar idenna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan uppdateras emellanåt, t.ex. i händelse av ändringar i lagstiftningen.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 8 december 2023.